Липсват продукти в количката.

Общо:

I. Общи приложения

1. Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат реда и начина за ползване на Интернет магазина www.planinka.bg („Интернет магазина/ът“) и извършване на покупки чрез него от страна на всеки потребител.

2. Интернет магазинът е собственост на: Миленскай ЕООД , ЕИК: 205193103, адрес: гр. Бухово,България; ж.к. Бухово бл. 22 вх. В ет. 2 ап. 40; МОЛ: Милен Иванов; тел. 0886734269 , e-mail: hello@planinka.bg („Търговеца/ът“).

3. В случай на въпроси може да използвате и формата Свържи се с нас в Интернет магазина. 

4. Когато ползвате Интернет магазина или правите поръчка в него, Вие предоставяте определени лични данни. Търговецът обработва Вашите лични данни съгласно Политика за защита на личните данни на Миленскай ЕООД, с която можете да се запознаете тук.

II. Поръчка

5. За да направите покупка през Интернет магазина е необходимо да направите поръчка след като изберете желания от Вас продукт по вид и количество.

6. До снимката на всеки продукт може да намерите: точното му описание и продажна цена в български лева  с включен ДДС.  Търговецът има право да променя цените по всяко време без предварително уведомяване на Потребителите. Цената за доставка се изчислява допълнително и автоматично по време на поръчката. Транспортните разходи са за сметка на клиента. 

7. Условията за поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.

8. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ”Завърши поръчката” след избор на избраното количество. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и planinka.bg

9. При поръчката клиента задължително посочва точен адрес или офис и телефон за осъществяване на заявката.

10. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва planinka.bg с изпълнение.

11. Търговецът си запазва правото да направи отказ на поръчка в случай, че стоките не са налични или не могат да бъдат подготвени в срок. В този случай, Търговецът ще Ви уведомява за това в рамките на работния ден с имейл или по телефон. 

III.  Условия за доставка

12. В страната книгите се доставят с куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД. Срокът за доставка е 1 – 4 дни. Официалните неработни дни не се включват в посочените срокове.

13. Всеки клиент сам определя начина на доставка с куриер. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента конкретно за поръчката адрес или офис за доставка.

14. При доставка с ”наложен платеж” , клиентът е длъжен да заплати стоката при получаването ѝ.

15. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

16. Транспортните разходи, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

17.Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

IV. Отказ за получаване или връщане на поръчана и доставена стока

18. Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин www.planinka.bg и получил същата чрез куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

– при транспортирането стоката е повредена;

– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;

– рекламации по гореизброените случаи се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщането на стоката обратно на доставчика.

19. В случай на несъответствие или повреда клиентът може да върне закупената стока в срок от 14 календарни дни. Разходите по куриерските услуги в този случай се поемат от потребителя/клиента.

V. Права и задължения на потребителя

20. Вие, като потребител на Интернет магазина, може да разглеждате и да поръчвате обявените в него стоки.

21. Вие имате право да искате информация за състоянието на своята поръчка.

21. Всеки потребител на Интернет магазина се задължава при неговото ползване:

i. да спазва приложимите български и международни нормативни актове, добрите нрави и Интернет етиката;

ii. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в ресурси или софтуер на трети лица;

iii. да не извършва злоумишлени действия;

iv. да обезщети Търговеца и всички трети лица за претърпените вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, които са резултат от нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

22. За целите на поръчката трябва  посочи точни и валидни име, телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; Да заплати цената на поръчката си според обявените в настоящите Общи условия начини.

23.Да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна; 

24.  Да получи стоката;

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

25. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват Интернет магазина.

26. Търговецът има право по всяко време да прекрати, временно да спре или промени предоставяните услуги на Интернет магазина, без предварително уведомяване, когато потребителите ги ползват в нарушение на приложимото право, настоящите Общи условия, добрите нрави и Интернет етиката, както и във всички случаи на необходимост по преценка на Търговеца. 

27. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на линкове или информация, до която потребителите на Интернет магазина достигат чрез него.

28. Търговецът се задължава да достави поръчката в срока, заявен от Вас и в състояние, годно за обикновеното ѝ ползване.

29. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя, които не са пряка и непосредствена последица от ползването на Онлайн магазина.

VII. Изменения и спорове

28. Общите условия, както и предлаганите стоки и услуги, могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, когато това се налага с оглед промени в приложимото право, пазарните условия или условията на предлагане на Търговеца. Търговецът се задължава да уведоми потребителите за промените по подходящ начин.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът ще бъде разрешаван от компетентния съд съобразно българското законодателство.

Планинка е проект, създаден от любовта към дизайна и планината.

Свържете се с нас:

© 2024 Всички права запазени

Website by WebToSpec